Liên hệ

 

Trường Cao Đẳng Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh

33, Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Vĩnh Viễn, phường 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại : 84.8.38330731 - 84.8.38322825 - Fax: 84.8.383300731
Email: hce@hcm.vnn.vn

Thông tin liên lạc các đơn vị

STT Đơn vị Số điện thoại Email
1 Phòng Đào Tạo 84.28.38322825 - 84.28.38330731 hce@hcm.vnn.vn