Ngành Công Nghệ Thông Tin

Khoa Công nghệ thông tin | 26/09/2021
Chuẩn đầu ra đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp với mỗi sinh viên khi tốt nghiệp ra trường

Ngành Công Nghệ Thông Tin (Ứng dụng phần mềm)

Khoa Công nghệ thông tin | 26/09/2021
Chuẩn đầu ra đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp với mỗi sinh viên khi tốt nghiệp ra trường