Thông báo và Mẫu đơn xin rút sổ Đoàn

Đoàn Thanh niên | 08/10/2020
Thông báo và Mẫu đơn xin rút sổ Đoàn

Mẫu danh sách Đoàn viên dành cho Chi Đoàn

Đoàn Thanh niên | 18/08/2018
Chi Đoàn sử dụng danh sách theo mẫu

Mẫu đơn xin rút sổ Đoàn

Đoàn Thanh niên | 22/09/2017

Mẫu đơn xin vào Đoàn

Đoàn Thanh niên | 22/09/2017

Mẫu đơn xác nhận Đoàn viên

Đoàn Thanh niên | 25/09/2017

Bảng khai thành tích Sinh viên 5 tốt

Đoàn Thanh niên | 27/10/2017

Thay đổi cơ cấu Ban Chấp hành Chi đoàn - Chi hội

Đoàn Thanh niên | 05/04/2021
Chi đoàn - Chi hội thay đổi cơ cấu Ban Chấp hành vui lòng tải mẫu và tiến hành lấy ý kiến tín nhiệm gửi về văn phòng Đoàn - Hội trường. Để tiến thành thay đổi cơ cấu làm cơ sở đánh giá Ban Chấp hành theo quy định.