Kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài Hội thảo khoa học quốc tế do trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn tổ chức, Chi tiết trong File đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 06/10/2023
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài Hội thảo khoa học quốc tế do trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn tổ chức vào 27/10/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài Hội thảo khoa học tháng 10/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 05/10/2023
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài Hội thảo khoa học tháng 10/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài Hội thảo khoa học tháng 9/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 08/09/2023
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài Hội thảo khoa học tháng 9/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài Hội thảo khoa học tháng 9/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 06/09/2023
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài Hội thảo khoa học tháng 9/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham viết bài đăng trên tạp chí " Khoa học và Đào tạo" tháng 8/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 02/08/2023
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham viết bài đăng trên tạp chí " Khoa học và Đào tạo" tháng 8/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài Hội thảo khoa học tháng 7/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 07/07/2023
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài Hội thảo khoa học tháng 7/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài Hội thảo khoa học tháng 6/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 20/06/2023
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài Hội thảo khoa học tháng 6/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài Hội thảo Quốc tế tháng 6/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 06/06/2023
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài Hội thảo Quốc tế tháng 6/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài Hội thảo tháng 5/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 11/05/2023
Thư mời viết bài Hội thảo "Chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh" do Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Thiết bị y tế và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM tổ chức.

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài hội thảo khoa học cấp Thành phố tại trường Cao đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh tháng 04/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 24/04/2023
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài hội thảo khoa học cấp Thành phố tại trường Cao đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh tháng 04/2023. Chi tiết theo file đính kèm