Mục tiêu - Sứ mạng - Tầm nhìn

Mục tiêu - Sứ mạng - Tầm nhìn của Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm TT - TS | 21/12/2022
|

Mục tiêu

Đào tạo và bồi dưỡng người có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn tại các lĩnh vực theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Sứ mạng

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HCE) đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế và xã hội, đáp ứng chuẩn đầu ra ngành, nghề được đào tạo và phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tầm nhìn

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa ngành tiên tiến và có uy tín trong khu vực Đông Nam Á. Trường tạo môi trường học tập toàn diện để mỗi người học có cơ hội phát huy giá trị bản thân, vững vàng kiến thức chuyên môn, thành thạo các kỹ năng, sẵn sàng làm việc, hội nhập và học tập suốt đời.

Giá trị cốt lõi

H – Humanity: Nhân văn

C – Creativity: Sáng tạo

E – Efficiency: Hiệu quả

C – Care: Tận tâm

 Theo Quyết định số 29/QĐ-CĐKT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

|