Khoa Công nghệ thông tin

Chương trình đào tạo ngành CNTT (Ứng dụng phần mềm)

Khoa Công nghệ thông tin | 09/01/2021
|

Gồm 5 học kỳ (2,5 năm) với 90 tín chỉ

+ Học kỳ I: Kiến thức cơ bản và cơ sở ngành

Pháp luật
Đồ hoạ ứng dụng
Lập trình cơ bản
Cấu trúc máy tính
Tin học
Tiếng Anh 1
Giáo dục thể chất 1

+ Học kỳ II: Kiến thức cơ bản và cơ sở ngành

Cơ sở dữ liệu (CSDL)
Mạng máy tính
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Tiếng Anh 2
Giáo dục chính trị
Giáo dục thể chất 2
Giáo dục quốc phòng an ninh

+ Học kỳ III: Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

Thiết kế Web cơ bản
Quản trị CSDL với SQL Server
Thương mại điện tử
Đa phương tiện 1
Lập trình hướng đối tượng
Tiếng Anh chuyên ngành

+ Học kỳ IV: Phát triển kỹ năng nghề nghiệp

Lập trình Web
Thiết kế Web nâng cao
Lập trình Windows
Quản trị CSDL với Access
Đa phương tiện 2
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Nguyên lý kế toán
Sử dụng bảng tính nâng cao

+ Học kỳ V: Phát triển kỹ năng nghề nghiệp

Xây dựng Website thương mại
Xây dựng phần mềm kế toán máy
Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động
Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự
Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng
Phát triển phần mềm mã nguồn mở
Danh tính trong Windows Server

+ Học kỳ phụ: Thực tập

Thực tập cuối khoá

 Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Sinh viên cũng làm việc trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình viên phần mềm ứng dụng, chuyên viên thiết kế web, chuyên viên kiểm thử phần mềm. Cụ thể:

♥  Bảo trì máy tính;
♥  Quản trị hệ thống phần mềm;
♥  Quản trị cơ sở dữ liệu;
♥  Dịch vụ khách hàng;
♥  Lập trình ứng dụng.

 

|