Giới thiệu

BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2019 - 2022, BCH Hội SV nhiệm kỳ 2020 - 2023

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 09/07/2015
|

 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN NHIỆM KỲ VI 2019 - 2022

                 Họ và tên                 Chức vụ                         Thông tin liên lạc
Trần Nguyễn Minh Nhựt  Bí thư  0941066173 - nhuttnm@kthcm.edu.vn 
Trần Nguyễn Khánh Toàn  Phó Bí thư  0928575749 - toantnk@kthcm.edu.vn
Lê Lưu Thanh Vân  Phó Bí thư  vanllt@kthcm.edu.vn 
Nguyễn Hải Nhân  Ủy viên Ban Thường vụ  
Thái Thành Lộc Ủy viên Ban Thường vụ  
Danh Ảo Ủy viên Ban Chấp hành  
Nguyễn Thị Ngọc Diệp Ủy viên Ban Chấp hành  
Trần Nguyễn Thanh Hoa  Ủy viên Ban Chấp hành  
Trươn Thị Hằng Ni Ủy viên Ban Chấp hành  
Võ Thị Kim Ngân Ủy viên Ban Chấp hành  
Trương Thành Nhi Ủy viên Ban Chấp hành  
Nguyễn Thị Hiền Phương Ủy viên Ban Chấp hành    
Võ Thanh Thảo Ủy viên Ban Chấp hành  
Nguyễn Văn Tiến Ủy viên Ban Chấp hành  
Bùi Duy Tân Ủy viên Ban Chấp hành  

Email: doanhoi@kthcm.edu.vn

Điện thoại: +84.28.3832.2826

  

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN NHIỆM KỲ VI 2020 - 2023

Họ và tên Chức vụ Thông tin liên lạc
Nguyễn Hải Nhân Chủ tịch              0945661554 - nguyenhainhan0505@gmail.com
Mai Thị Thu Tuyết Phó Chủ tịch  
Nguyễn Quốc Phong Phó Chủ tịch  
 Biện Thị Tuyết Giang  Ủy viên Ban Thư ký  
 Dương Hồng Thủy Ủy viên Ban Thư ký  
 Võ Hồng Đào  Ủy viên Ban Chấp hành  
 Danh Ảo Ủy viên Ban Chấp hành  
 Nguyễn Đoàn Thanh Phong Ủy viên Ban Chấp hành  
 Lê Thị Huỳnh Phúc Ủy viên Ban Chấp hành  
 Huỳnh Long Tấn Ủy viên Ban Chấp hành  
 Nguyễn Thị Kim An Ủy viên Ban Chấp hành  
 Trần Văn Công Ủy viên Ban Chấp hành    
 Nguyễn Ái Nguyệt Ủy viên Ban Chấp hành  
 Nguyễn Thị Thanh Hà Ủy viên Ban Chấp hành  
 Phan Thị Mỹ Tiên Ủy viên Ban Chấp hành  

Email: doanhoi@kthcm.edu.vn

 

 

|